Sesja bez absolutorium

Sesja bez absolutorium

29 maja odbyła się sesja na której Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013 rok. Podsumowanie nie jest łatwe, tym bardziej, że Rada określa kierunki działań a później ocenia ich realizację. Opracowane sprawozdanie burmistrz wcześniej przekazał Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, która niniejsze sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Sprawozdanie jednak wzbudziło wątpliwości wśród miejskiej Komisji Rewizyjnej, która pod przewodnictwem radnego A. Brzozowskiego na swoim posiedzeniu w pięcioosobowym składzie oraz po przegłosowaniu (3:2), wystąpiła z wnioskiem o nieudzielenia Burmistrzowi Dębna absolutorium. We wniosku można przeczytać iż, po zapoznaniu się komisji z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz po dyskusji i wyjaśnieniach Zastępcy Burmistrza oraz Zastępcy Skarbnika Gminy iż: „Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz Dębna realizując zadania związane z wykonaniem budżetu dochował zasady legalności w gospodarowaniu środkami publicznymi.” Pomimo zasadności i legalności komisja wypowiada się negatywnie co skutkuje ponowną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jednoznacznie odrzuciła negatywną opinię Komisji Rewizyjnej. Wydawałoby się, że po tak wyraźnych opiniach organów nadzorujących politykę finansową zachodniopomorskich gmin sytuacja jest przesądzona. Rada Miejska w Dębnie zaprezentowała jednak swój indywidualny i oryginalny sposób na interpretowanie opinii administracyjnych i w głosowaniu (12:9) nie udzieliła absolutorium Piotrowi Downarowi.

 

Opinia Koalicyjnego Klubu Radnych 2010

Komisja rewizyjna formułując wniosek o nieudzielenie Burmistrzowi Dębna absolutorium nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Nawet po wyjaśnieniach i dyskusji z z-cą Burmistrza i z-cą skarbnika cyt. „Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynnościach sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz Dębna, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu dochował zasadności legalności w gospodarowaniu środkami publicznymi”.

My Koalicyjny Klub Radnych 2010 popieramy w tym zakresie w 100% stanowisko Komisji Rewizyjnej, jednak pozostałymi zarzutami nie należy obarczać Burmistrza.

Od samego początku Burmistrz wspominał, że w trakcie realizacji zadań pojawiają się priorytety do których należą m.in. strefa inwestycyjna, rozbudowa przedszkola oraz ewentualne przystąpienie do spółki szpitalnej. Odkładanie pieniędzy na realizację powyższych zadań było wręcz obowiązkiem Burmistrza. Przykładów zlecania Burmistrzowi zmian w realizacji zadań nie trzeba szukać w ubiegłym roku. Wystarczy popatrzeć na budżet tego roczny gdzie rada, mimo przedstawionych argumentów co do realizacji ulicy Ofiar Katynia wprowadziła to zadanie w grudniu a później się z niego wycofała. Dodatkowym przykładem może być uzgodniona realizacja zadania wraz z Intermarche, gdzie koledzy twierdzili, że firma jest bogata i sama sobie wybuduje drogę a później rada wycofała się z tego i dziś wreszcie obowiązują uzgodnienia z września ubiegłego roku. Jak realizować zadania gdy co chwilę radni opozycyjni zmieniają swoje koncepcje i później swoją nieudolność próbują przerzucić na Burmistrza?

Komisja rewizyjna odnosi się również do realizacji przetargów o których przecież Burmistrz co sesję informował szanowną radę oraz uzgadniał z nią harmonogram ich realizacji. Nie do przyjęcia jest również stwierdzenie o zawężaniu zakresów zadań czy też dzieleniu na etapy. To państwo jako rada przyjęliście takie założenia a dziś rozliczacie za to Burmistrza? Czy to nie państwo zdecydowali w tym roku o rozłożeniu na etapy ulicy Akacjowej? Obwiniacie Burmistrza o to co zlecone zostało mu do wykonania jest nieetyczne i niemoralne. Nieludzkim jest krytykowanie dla samej krytyki bez naprawdę dobrych argumentów. Brak podstaw do nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi widać przede wszystkim w tym, że to opozycja większościowa do burmistrza przesuwała i przesuwa sobie pieniądze tam gdzie chce nie patrząc na priorytety a później obwinia o to Burmistrza. Dlatego też stoimy na stanowisku, że należy udzielić absolutorium oraz lepiej precyzować zadania inwestycyjne aby nie było niedomówień.


Komisja Rewizyjna w Dębnie

Wniosek w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Dębna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dębnie po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Gminy Dębno za rok 2013 r.

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2013 r. wraz z opinią Regionalnej Izby odwoławczej w Szczecinie o tym sprawozdaniu

- informacji o stanie mienia komunalnego

postanawia co następuje:

1) negatywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Dębno za 2013 r.

2) zwraca się do Rady Miejskiej w Dębnie z wnioskiem o nieudzielenie Burmistrzowi Dębna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Uzasadnienie:

I. Sprawozdanie finansowe (po zapoznaniu się m.in. z bilansem wykonaniu budżetu i bilansem jednostek budżetowych) – Komisja nie wniosła zastrzeżeń

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu (po zapoznaniu się m.in. dochodami, wydatkami, deficytem i zadłużeniem) - Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sprawozdania pod względem rachunkowym

- Informacja o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie gminnych instytucji kultury - Komisja nie wniosła zastrzeżeń

Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu, zapoznała się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2014 r., przeprowadziła dyskusję oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Zastępcy Burmistrza i Zastępcy Skarbnika Gminy. Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynnościach sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz Dębna, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu dochował zasadności legalności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Na podstawie analizy sprawozdania oraz dyskusji na posiedzeniu komisji w dniu 13 maja 2014 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dębnie wnioskuje o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Dębna ze względu na:

- Niewykorzystanie w roku budżetowym środków w wysokości 7 244 234 zł

- Brak przeciwdziałania rosnącym kosztom realizacji zadań publicznych, zwiększającym się wydatkom w sferze administracji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych

- Nieefektywną formę organizacji gospodarki finansowej, a w szczególności procesu inwestycyjnego, a w szczególności- brak konsekwencji w realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych, brak określenia kolejności realizacji inwestycji, nieprecyzyjnemu określeniu wartości zadań inwestycyjnych, zwężenie zakresów zadań i dzielenie ich realizacji na etapy, przewlekanie terminów realizacji przetargów,nieefektywny nadzór inwestorski powodujący wzrost kosztów realizacji zadań.

Podniesione kwestie uzasadniają sformułowanie negatywnej oceny stosowania przez Burmistrza zasad gospodarności i celowości w wydatkowaniu środków budżetowych i powodują konieczność sformułowania wniosku o nieudzielenie Burmistrzowi Dębna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Dębna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Katarzyna Korkus - Przewodnicząca

  2. Bogusław Staszewski - Członek

  3. Anna Suprynowicz - Członek

 

negatywnie

opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Dębna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

 

Uzasadnienie

 

 

Z uzasadnienia wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna analizując sprawozdanie z wykonania budżetu, rozpatrzyła je pod kątem procentowego wykonania dochodów ogółem (w tym bieżących i majątkowych) oraz wydatków budżetowych (w tym bieżących i majątkowych) w stosunku do planu. Odniosła się również do ogólnych kwot dotyczących wykonanych rozchodów oraz zobowiązań budżetu na koniec 2013 r. Do sprawozdania Komisja nie wniosła zastrzeżeń pod względem rachunkowym. Z dalszej treści uzasadnienia wynika również, iż po zapoznaniu się z dokumentami, wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zastępcy Burmistrza i Zastępcy Skarbnika oraz przeprowadzeniu dyskusji, Komisja Rewizyjna oceniła, iż Burmistrz Dębna, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, dochował zasady legalności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

 

Rozpatrując ww. ustalenia zawarte w opiniowanym wniosku Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

Zarzuty dotyczące braku przeciwdziałania rosnącym kosztom realizacji zadań oraz nieefektywnej formy gospodarki finansowej są bardzo ogólne, nie powiązane w konkretny sposób z wykonaniem budżetu w 2013 roku i nie powinny stanowić wystarczającej podstawy do negatywnej oceny zasad gospodarności i celowości w wydatkowaniu środków budżetowych. W ocenie Składu, należało w sposób jednoznaczny i obiektywny wskazać uchybienia ze strony Burmistrza oraz wykazać, że wyniknęły one z przyczyn od niego zależnych. W uzasadnieniu wniosku oraz w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zawarto jedynie stwierdzenie o wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zastępców Burmistrza i Skarbnika oraz przeprowadzeniu dyskusji, nie wskazując jakich konkretnie spraw związanych z wykonaniem budżetu w 2013 r. one dotyczyły.

Odnosząc sic do zarzutu niewykorzystania w roku budżetowym środków w wysokości 7 244 234 zł., pomimo podjęcia przez Radę uchwały w sprawie zmiany budżetu na sesji we wrześniu 2013 r. oraz nieuwzględnienia stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wskazana przez Komisję wielkość środków odnosi się do osiągniętej w 2013 roku nadwyżki budżetowej, na którą złożyło się m.in. ponadplanowe wykonanie dochodów w wysokości prawie 3 mln zł. Komisja Rewizyjna nie sprecyzowała o jakie stanowisko Izby chodzi, i w jaki sposób zostało one wyrażone, co uniemożliwia Składowi szczegółowe wypowiedzenie się w podnoszonej kwestii.

W konkluzji dokonanej oceny Skład Orzekający zauważa, że proces absolutoryjny dotyczy całości wykonania budżetu i sprawą zasadniczą jest, aby ocena dotyczyła wykonania całego budżetu, a nie kilku wybranych zagadnień z całokształtu działania Burmistrza. Ponadto, opinia o wykonaniu budżetu gminy i wniosek komisji rewizyjnej w kwestii absolutorium powinny pozostać we wzajemnym związku przyczynowo-skutkowym, a wiec wniosek powinien być wynikiem opinii (oceny), a ta ostatnia jego uzasadnieniem. Uzasadnienie wniosku, zwłaszcza gdy chodzi o nieudzielenie absolutorium, powinno być wyczerpujące, a stawiane w nim zarzuty powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny, tak aby wynikało z nich, że winę za zaistniałe nieprawidłowości ponosi organ wykonawczy oraz, że miały one istotny wpływ na wykonanie budżetu.

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Dębna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013, pomimo sformułowania zarzutów nie został należycie uzasadniony, a zarzuty te nie zostały dostatecznie udokumentowane.

redakcja

 

Dodaj komentarz