Dwie firmy chcą wybudować I etap Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. cena brutto: 40 145 896,00 zł

Oferta nr 2: Budimex S.A. cena brutto: 26 986 225,90 zł

 Niemal półkilometrowy odcinek drogi o dwóch jezdniach, z których każda będzie dwupasmowa, zostanie włączony w istniejące rondo przy ul. S. Wyszyńskiego i dalej poprowadzony w kierunku zachodnim – do skrzyżowania z ul. K. Wielkiego, gdzie zaplanowano budowę nowego ronda.

Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że sporządzi dokumentację projektową i formalności niezbędne do prowadzenia robót budowlanych oraz je zrealizuje.

Głównym zadaniem I etapu obwodnicy jest wykonanie funkcjonalnego i bezpiecznego połączenia komunikacyjnego osiedli Górczyn i Piaski.

Zakres prac w ramach I etapu:

 • rozbudowa/przebudowa skrzyżowania ul. S. Wyszyńskiego, Górczyńska związana z włączeniem nowego odcinka– skrzyżowanie typu rondo,

 • budowa skrzyżowania nowego odcinka drogi z ul. K. Wielkiego i Owocowej – skrzyżowanie typu rondo,

 • budowa przepustu z blach falistych na przecięciu drogi i cieku wodnego rz. Kłodawka na długości ok. 75m,

 •  rozbudowa/przebudowa odcinka ul. K. Wielkiego i układu skrzyżowania ul. K. Wielkiego i ul. Z. Kuratowskiej – skrzyżowanie zwykłe wyniesione,

 • przebudowa ul. Owocowej na połączeniu z wlotem ronda przy ul. K. Wielkiego,

 • budowa zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi i peronami autobusowymi,

 • budowa zatok postojowych dla pojazdów osobowych,

 • budowa zjazdów z dróg publicznych,

 • budowa i przebudowa ścieżek rowerowych,

 • budowa i przebudowa chodników,

 • budowa skweru w rejonie skrzyżowania ul. K. Wielkiego i Z. Kuratowskiej,

 • budowa systemu odwodnienia utwardzonych elementów pasa drogowego (jezdnie, zatoki),

 • budowa zbiornika retencyjnego otwartego z przelewem i wylotem do rzeki Kłodawka,

 • likwidacja kolizji z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej w ul. S. Wyszyńskiego wraz z budową nowego wylotu do rzeki Kłodawka,

 • budowa oświetlenia drogowego,

 • budowa kanału technologicznego,

 • rozbiórka istniejącego zagospodarowania pasów drogowych: konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oświetlenia drogowego oraz działek przejmowanych pod pasy drogowe tym: kolidujących obiektów budowlanych budynków jedno i dwukondygnacyjnych, ogrodzeń, nawierzchni utwardzonych itp.,

 • przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

 • usunięcie kolidujących drzew i krzewów,

 • nasadzenia drzew i krzewów,

 • tereny zielone – humusowanie z obsianiem mieszanką nasion traw,

 • elementy bezpieczeństwa ruchu w tym barier drogowych, balustrad itp.,

 • stała organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome,

 • dostawa i montaż elementów małej architektury w tym: ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych.

 

Zadanie w ramach naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 2, otrzymało wstępną promesę dofinansowania do kwoty
35 mln złotych.

 

Dodaj komentarz